Om borgersamling

Herunder kan du læse om borgersamlingen

 

1. Hvad er en borgersamling?

En borgersamling er en metode til borgerinddragelse, som bruges til at få en grundig dialog om svære spørgsmål. Metoden er inspireret af internationale erfaringer fra lande som Irland, Canada og Belgien, der længe har arbejdet med borgersamlinger. 

​I Albertslund består borgersamlingen af 36 tilfældigt udvalgte borgere som mødes 6 gange og drøfter et udvalgt, komplekst spørgsmål, som Kommunalbestyrelsen ønsker hjælp til at besvare. Undervejs bliver deltagerne klædt på med viden, så de kan drøfte forskellige hensyn og perspektiver med hinanden. Til slut afleverer deltagerne en række anbefalinger til Kommunalbestyrelsen og borgersamlingen er herefter færdig med deres arbejde.

​Læs mere om borgersamling som metode på borgersamling.dk.

 

2. Formål med en borgersamling om fremtidens Albertslund

Kommunalbestyrelsen har valgt at borgersamlingen i 2020 skal arbejde med spørgsmålet: Albertslund står foran en udvikling af byen som skaber mulighed for op mod 10.000 nye borgere over de næste 10 år. Vi ønsker borgersamlingens hjælp til at forestille os, hvordan et fremtidigt Albertslund skal se ud – hvad skal der til for at bevare og skabe nye stærke fællesskaber?

​Valget af netop dét spørgsmål skal ses i lyset af Kommunalbestyrelsens ønske om at skabe mere Albertslund som vi kender det, med blik for fornyelse og nye generationer i byen.

Der er i øjeblikket stor tilflytning til Hovedstadsområdet, og Albertslund ønsker at få del i denne tilflytning, så befolkningssammensætningen i Albertslund i højere grad ligner den, der findes i resten af Storkøbenhavn.

​Kommunalbestyrelsen ønsker at udvikle byen og tiltrække op mod 10.000 nye borgere i løbet af de kommende 10-15 år. Med befolkningstilvæksten bliver det muligt at skabe et økonomisk bæredygtigt Albertslund. I dag er Albertslund Kommunes økonomi meget afhængig af den statslige udligning. Det er en afhængighed, der skal mindskes, så albertslunderne også fremover sætter dagsordenen i- og for et stærkere, rigere og mere uafhængigt Albertslund.

​Byens udviklingen skal understøtte, at der er råd til velfærd for de svageste borgere og den brede befolkning. Der skal være gode skoler, daginstitutioner og kulturtilbud, så Albertslund er en god by at bo og leve i.

​Men byens udvikling skal samtidig ske i respekt for det samlede fællesskab i Albertslund og de mange mindre, lokale fællesskaber som allerede er stærke motorer i byen – og derfra understøtte nye, stærke fællesskaber i at spire og blomstre. De stærke fællesskaber i Albertslund er rygraden, der skal løfte fremtidens by.

​Borgersamlingen er en ny, men meget ambitiøs måde at tage albertslundernes stemmer og perspektiver alvorligt. Spørgsmålet om byens fremtidige udvikling og fællesskabet er både stort og komplekst. Netop derfor ønsker Kommunalbestyrelsen borgersamlingens hjælp til at skabe anbefalinger til byens udvikling.

 

4. Hvem står bag?

Det er Kommunalbestyrelsen i Albertslund, som har besluttet at lave en borgersamling. 

Demokratirådgiverne fra We Do Democracy driver borgersamlingen, og sikrer et "armslængdeprincip" til politikere og forvaltning. Det betyder i praksis, at politikere og administration ikke kan blande sig i borgersamlingens arbejde og anbefalinger.

Analysebureauet Analyse & Tal står for at trække lod mellem de borgere, der ønsker at deltage i borgersamlingen. 

Assembly Voting har leveret den tekniske platform til borgersamlingen.

Via de følgende links kan du læse mere om We Do DemocracyAnalyse & Tal og Assembly Voting.

3. Borgersamlingens mandat

I 2019 vedtog Kommunalbestyrelsens politikken Fælles om Albertslund. En politik for albertslundere af albertslundere, som skal vise vejen for, hvordan kommunale medarbejdere, politikere og borgere kan være fælles om at udvikle byens fremtid. Samtidig blev Kommunalbestyrelsen enige om at oprette et Medborgerskabsråd sammensat af tilfældigt udpegede albertslundere.

​I juni 2019 blev politikken fulgt op af en handleplan for perioden 2019-2021, og i den forbindelse besluttede Kommunalbestyrelsen at Medborgerskabsrådet udformes som en Borgersamling.

​Den første borgersamling afholdes i 2020 og skal arbejde med spørgsmålet: Albertslund står foran en udvikling af byen som skaber mulighed for op mod 10.000 nye borgere over de næste 10 år. Vi ønsker borgersamlingens hjælp til at forestille os, hvordan et fremtidigt Albertslund skal se ud – hvad skal der til for at bevare og skabe nye stærke fællesskaber?

​Du kan læse den politiske sag om kommissoriet for borgersamlingen her.

​Du kan læse den politiske sag om det tema/spørgsmål, som borgersamlingen skal behandle her.

 

5. Hvordan er medlemmerne af borgersamlingen blevet udvalgt?

Alle kan i princippet deltage i en borgersamling, men for at kunne få en plads i borgersamlingen i Albertslund, skulle to krav være opfyldt hos interesserede borgere: 

  • De skulle have folkeregisteradresse i Albertslund Kommune

  • De skulle være fyldt 16 år. 

I maj måned 2020 modtog alle borgere i Albertslund, der er fyldt 16 år, en invitation til borgersamlingen. I alt blev 22.345 invitationer sendt ud, og 547 borgere meldte sig til. 

Efter fristen for tilmeldingen var udløbet, trak Analyse & Tal lod om de 36 pladser, der er i borgersamlingen. Lodtrækningen sikrer, at alle tilmeldte har lige stor sandsynlighed for at blive udtrukket. Lodtrækningen skal samtidig sikre en spredning i deltagerne, så borgersamlingens endelige sammensætning bliver repræsentativ for Albertslunds befolkning, så forskellige perspektiver og behov indgår i dialogen og anbefalingerne til byens udvikling. På den måde får vi den bedste mulighed for et bredt udvalg af borgere, som kan repræsentere så mange forskellige interesser i Albertslund som muligt.

Sammen med invitationen til deltagelse i borgersamlingen modtog borgerne et spørgeskema, som er udarbejdet af Analyse & Tal, og som anvendes til at sikre et datagrundlag på de tilmeldte borgere, der gør Analyse & Tal i stand til at sikre så høj grad af repræsentativitet i den tilfældige udtrækning af de 36 deltagere som muligt. ​Spørgeskemaet er baseret på fem kriterier for udvælgelsen af deltagerne til borgersamlingen, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget; køn, alder, uddannelsesniveau, geografi (boligtype) og anciennitet (tilflytningsår) til kommunen. Tilsammen skal kriterierne sikre, at den tilfældige lodtrækning og udvælgelse samtidig resulterer i en mangfoldig og repræsentativ borgersamling. ​​

Du kan se og høre partner i Analyse & Tal, Cecilie Astrupgaard, fortælle om lodtrækningen i denne video:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du vil vide endnu mere om udvælgelse, lodtrækning, sammensætning og repræsentativitet kan du dykke ned i Analyse & Tals dokumentation af lodtrækningen og uddybende notat om sammensætning og repræsentativitet

Tre af de 36 udvalgte medlemmer af borgersamlingen mødte ikke op til det første møde den 18. august. De tre bekræftede efterfølgende overfor We Do Democracy, at de af personlige årsager alligevel ikke ønskede at deltage. We Do Democracy var forberedt på, at et frafald af denne type kunne opstå. Derfor er der blevet indsuppleret tre nye medlemmer af borgersamlingen fra den oprindelge gruppe af tilmeldte, som så godt som muligt matcher de tre, der faldt fra. 

Hvis du vil vide mere om frafald og valg af nye medlemmer til borgersamlingen, kan du læse We Do Democracys baggrundsnotat om frafrald i borgersamling.

 

6. Hvad er min rolle som medlem af borgersamlingen?

Hvis du er blevet udtrukket i lodtrækning og har takket ja til en plads til borgersamlingen, har du forpligtet dig til at deltage i 6 dialogmøder i perioden august til december 2020 (se datoerne her). På møderne vil du på lige fod med de øvrige deltagere få viden om det emne, I skal drøfte fra en række eksperter og interessenter. Forud for det første møde vil du modtage en pakke med materiale, hvor du kan læse om den problemstilling, I skal arbejde med på møderne. 

Sammen med de andre deltagere i borgersamlingen arbejder du med at finde fælles værdier, prioriteringer og anbefalinger til spørgsmålet:

”Albertslund står foran en udvikling af byen som skaber mulighed for op mod 10.000 nye borgere over de næste 10 år. Vi ønsker borgersamlingens hjælp til at forestille os, hvordan et fremtidigt Albertslund skal se ud – hvad skal der til for at bevare og skabe nye stærke fællesskaber?”

 
 

7. Hør fra borgersamlingens medlemmer

På denne side kan du høre medlemmerne af borgersamlingen fortælle om deres oplevelser fra borgersamlingen. 

MØDE 1

Hør fra Jan

Hør fra Miran

Hør fra Vega

MØDE 2

Hør fra Flemming

Hør fra Line

 

8. Mød borgersamlingens ekspertgruppe

Borgersamlingens ekspertgruppe skal hjælpe borgersamlingen med viden om borgersamlingens spørgsmål, så medlemmerne er kvalificeret klædt på til at deltage i processen og udarbejde deres anbefalinger. Ekspertgruppen består af følgende 5 personer, der med forskellige fagligheder kan bidrage med deres særlige viden.

Esben.png

Esben Danielsen

Direktør - Lokale og Anlægsfonden

Jeg hedder Esben Danielsen. Jeg er direktør for Lokale og Anlægsfonden. Arbejder til daglig med udvikling af rammer for fritidsliv, og hvordan det forankres og skabes i dyb inddragelse med borgere, eksperter, organisationer mm. Har en fortid som leder i Roskilde Festival, og leder for spillestedet Gimle i Roskilde, og har her arbejdet rigtig meget med brugerinddragelse, innovation, samfundsudvikling og frivilligt engagement.

Svend.png

Svend Erik Rolandsen

Byplanlægger og Partner - CFBO

Jeg hedder Svend Erik Rolandsen og er byplanlægger og partner i byudviklingsfirmaet CFBO. Jeg har arbejdet med byplanlægning i 20 år og har arbejdet sammen med kommuner, politikere, borgere, developere, investorer og Realdania mfl. Jeg arbejder især med strategier for byudvikling i kommuner og byer, og konkret med planer for at ændre nedlagte industrigrunde, hospitaler og havneområder til nye bydele med boliger, kontor, butikker, grønne områder mv. I det arbejde indgår der samarbejder med arkitekter, ingeniører, men også en masse dialog med borgere, politikere, interesseorganisationer mv. for at afdække ønsker og behov og ofte også at håndtere modsætninger og ønsker, der peger i forskellige retninger.

Elisabeth.png

Elisabeth Gadegaard Wolstrup

Direktør - By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

i Albertslund Kommune

Jeg hedder Elisabeth Gadegaard Wolstrup og har siden 2018 været direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse i Albertslund Kommune. I min karriere har miljøet, det grønne og planlægning spillet en særlig rolle, og jeg anvender dagligt min viden inden for eksempelvis cirkulær økonomi og strategisk byudvikling i mit arbejde for at videreudvikle Albertslund i en miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig retning.

Inden jeg blev direktør i Albertslund Kommune var jeg ansat som kontorchef i hhv. By- og Landskabsstyrelsen, Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen, inden jeg blev centerchef for By og Miljø i Furesø Kommune. Jeg har derfor solid viden og forståelse for de politiske processer og stor erfaring i at bygge bro mellem borgere og det politiske niveau. 

Birgitte.png

Birgitte Svarre

Leder - Gehl Cities-team

Jeg hedder Birgitte Svarre. Jeg er leder af Gehl Cities-team og ansvarlig for en bred vifte af byrumsdesign- og planlægningsprojekter fra registreringer og analyser af byrum til konkrete anbefalinger og design. Jeg har arbejdet med byrumsstrategier i Bern og Moskva samt en lang række mellemstore og mindre byer i de nordiske samt tysktalende lande. Med en baggrund i moderne kultur og arkitektur har jeg en tværfaglig og kulturanalytisk tilgang til det fysiske miljø og er specialiseret i forstæder og hverdagsliv. Jeg er medforfatter til bogen ‘Bylivsstudier’ med Jan Gehl samt redaktør på bogen, ‘Blød By’, der netop er udkommet på dansk. 

Nadja.png

Nadja Pass

Rektor, Samtidens Akademi

Jeg hedder Nadja Pass. Jeg er rektor for Samtidens Akademi - en helt ny form for læreanstalt, som jeg har startet for at erstatte modløsheden og magtesløsheden med troen på, at det nytter. Så vi sammen kan genfortrylle verden. Jeg står også bag Samfundslaboratoriet Borgerlyst og Samtalesaloner. Udover alt mit frivillige arbejde og de mange eksperimenter, har jeg 20 års erfaring som konsulent i mange brancher og sektorer, og jeg gør, hvad jeg kan for at sikre den faglige krydsbestøvning på tværs af samfundets mange interessesfærer.

9. Borgersamlingens møder

Borgersamlingen mødes på følgende datoer:

Klik på møderne herover for at gå til opsamlingerne på enkelte møder

​Borgersamlingen mødes i Bygning M i Kongsholmcentret, Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund.

Møderne er som hovedregel delvist åbne for offentligheden. Ønsker du at deltage og få et indblik i borgersamlingens arbejde, skal du blot sende en e-mail til borgersamling@albertslund.dk senest 1 uge forud for det møde, du ønsker at deltage i. På den måde kan vi sørge for stole og følge med i forhold til myndighedernes retningslinjer for forsamlinger.

​Mødet den 22. oktober er et åbent møde, hvor alle borgere i Albertslund – herunder de, der havde ønsket at deltage i borgersamlingen, men ikke fik en plads – inviteres til at komme med inputs til borgersamlingens foreløbige arbejde.

Tilmeld dig mødet den 22. oktober via albertslund.dk/borgersamling

 

10. Udvalgte materialer fra borgersamlingens møder

 

Her kan du læse udvalgte materialer fra borgersamlingens møder.

Dette baggrundsmateriale fik borgersamlingens medlemmer tilsendt forud for deres første møde. Materialet indeholder eksempelvis en samling af fakta om Albertslund, et par inspirationsartikler samt Albertslund Kommunes Vision & Strategi og Planstrategien 'Mere Albertslund'. 

I denne powerpoint præsentation kan du danne dig et overblik over det danske plansystem.

Her findes et inspirationshæfte med andre borgersamlingers arbejde med værdier og visioner

Alle borgere i Albertslund havde frem til den 20. september 2020 mulighed for at give bidrag til borgersamlingens medlemmer via et digitalt dialogrum for alle borgere. Et hæfte med albertslundernes digitale inputs til borgersamlingen blev derefter udleveret til borgersamlingen på deres 2. møde den 21. september 2020. 

Til borgersamlingens møder hænger der en række plakater med fakta om Albertslund og inspiration til by- og boformer. Find plakaterne her:
Plakat 1 - Erhverv, beskæftigelse, forsørgelse og uddannelsesniveau
Plakat 2 - Befolkningssammensætning og etnicitet
Plakat 3 - Befolkningsfremskrivning

Plakat 4 - By og bolig på ny #1

Plakat 5 - By og bolig på ny #2

Plakat 6 - By og bolig på ny #3

Til brug for borgersamlingens arbejde med tryghed kan her findes A3'en om hvordan Den Kriminalpræventive Enhed arbejder, samt den generelle kriminalitetsudvikling i Albertslund i de seneste 10 år. 

Her finder du materialet med fakta om erhverv i Albertslund i tal, hvordan Albertslund kommune arbejder med at holde på og fastholde erhverv, lidt om iværksætteri i Albertslund og om bygningssammensætningen i byen.

11. Presse

Pressekontakt: Chefkonsulent, Presse & Kommunikation, Janus Enemark Nissen på mail: jnn@albertslund.dk, tlf. 4368 6093 eller mobil: 2253 7220.